Students in D.C. react to debate

By Jed Layton, Zhang Yan, Zheng Jialiang